oprecht has 163 translations in 7 languages

translations of oprecht

NL EN English 28 translations
NL ES Spanish 26 translations
NL FR French 21 translations
NL DE German 12 translations
NL IT Italian 26 translations
NL PT Portuguese 28 translations
NL SV Swedish 22 translations

Synonyms for oprecht

 1. Meaning: trouwhartig [a/o]
  eerlijk, openhartig, oprecht
 2. Meaning: eerlijk [a]
  rechtschapen, oprecht
 3. Meaning: rondborstig [a/o]
 4. Meaning: waarachtig [a/o]
  eerlijk, oprecht
 5. Meaning: onverbloemd [a/o]
  cru, onverholen, openlijk, oprecht

Words similar to oprecht

HU Hungarian
AF Afrikaans