Italian Italian

unitaria (ideologia - donna)

English English

unitarian (ideologia - donna)

German German

Unitarierin (ideologia - donna)

French French

unitaire (ideologia - donna) unitarienne (ideologia - donna)

Spanish Spanish

unitaria (ideologia - donna)

Dutch Dutch

unitariste (ideologia - donna)

Portuguese Portuguese

unitarista (ideologia - donna)

Swedish Swedish


translation - unitaria translate | Italian dictionary