Italian Italian

solo di nome (compagnia)

English English

nominal (compagnia) titular (compagnia)

German German

nominell (compagnia)

French French

de nom seulement (compagnia)

Spanish Spanish

nominal (compagnia) titular (compagnia)

Dutch Dutch

in naam (compagnia) titulair (compagnia)

Portuguese Portuguese

nominal (compagnia)

Swedish Swedish

nominell (compagnia) till namnet (compagnia)

translation - solo di nome translate | Italian dictionary