Italian Italian

pomata per scottature (farmacia)

English English

ointment for burns (farmacia)

German German

Brandsalbe (farmacia)

Spanish Spanish

Dutch Dutch

brandzalf (farmacia)

Portuguese Portuguese

Swedish Swedish


translation - pomata per scottature translate | Italian dictionary