Italian Italian

pesce (ittiologia, culinario)

English English

fish (culinario, ittiologia)

German German

Fisch (culinario, ittiologia)

French French

poisson (culinario, ittiologia)

Spanish Spanish

pescado (culinario, ittiologia) pez (culinario, ittiologia)

Dutch Dutch

vis (culinario, ittiologia)

Portuguese Portuguese

peixe (culinario, ittiologia)

Swedish Swedish


translation - pesce translate | Italian dictionary