Italian Italian

gemella quadrigemina (ragazza)

English English

quad (ragazza) quadruplet (ragazza)

German German

Vierling (ragazza)

French French

quadruplée (ragazza)

Spanish Spanish

cuatrilliza (ragazza)

Dutch Dutch

vierling (ragazza)

Portuguese Portuguese

quadrigêmea (ragazza)

Swedish Swedish


translation - gemella quadrigemina translate | Italian dictionary