Italian Italian

cottimo (lavoro)

English English

piecework (lavoro)

German German

Akkordarbeit (lavoro)

French French

Spanish Spanish

Dutch Dutch

stukwerk (lavoro)

Portuguese Portuguese

empreitada (lavoro)

Swedish Swedish

ackordsarbete (lavoro)

translation - cottimo translate | Italian dictionary