Italian Italian

carne di manzo (culinario)

English English

beef (culinario)

German German

Rindfleisch (culinario)

French French

bœuf (culinario) viande de bœuf (culinario)

Spanish Spanish

carne de res (culinario) carne de vaca (culinario)

Dutch Dutch

rundvlees (culinario)

Portuguese Portuguese

carne de boi (culinario) carne de vaca (culinario)

Swedish Swedish

nötkött (culinario) oxkött (culinario)

translation - carne di manzo translate | Italian dictionary