English English

catkin (botany)

German German

Kätzchen (botany)

French French

chaton (botany)

Italian Italian

amento (botany) gattino (botany)

Spanish Spanish

amento (botany) candelilla (botany)

Dutch Dutch

katje (botany)

Portuguese Portuguese

amentilho (botany) amento (botany)

Swedish Swedish

hänge (botany)

translation - catkin translate | English dictionary