Dutch Dutch

vierling (algemeen, jongen, meisje)

English English

quad (jongen, meisje) quadruplet (jongen, meisje) quadruplets (algemeen) quads (algemeen)

German German

Vierling (algemeen, jongen, meisje)

French French

quadruplé (algemeen, jongen, meisje) quadruplée (algemeen, jongen, meisje)

Italian Italian

gemella quadrigemina (algemeen, jongen, meisje) gemello quadrigemino (algemeen, jongen, meisje)

Spanish Spanish

cuatrilliza (algemeen, jongen, meisje) cuatrillizo (algemeen, jongen, meisje)

Portuguese Portuguese

quadrigêmea (algemeen, jongen, meisje) quadrigêmeo (algemeen, jongen, meisje)

Swedish Swedish


translation - vierling translate | Dutch dictionary