Dutch Dutch

stuwadoor (nautisch - man)

English English

lumper (nautisch - man) stevedore (nautisch - man)

German German

Schiffsbelader (nautisch - man) Stauer (nautisch - man)

French French

arrimeur (nautisch - man) docker (nautisch - man)

Italian Italian

scaricatore di porto (nautisch - man) stivatore (nautisch - man)

Spanish Spanish

descargador (nautisch - man) estibador (nautisch - man)

Portuguese Portuguese

estivador (nautisch - man)

Swedish Swedish


translation - stuwadoor translate | Dutch dictionary