Dutch Dutch

soepelheid (lichaam, plan, karakter)

English English

flexibility (karakter, plan) limberness (lichaam) lissomeness (lichaam) litheness (lichaam) suppleness (karakter, lichaam)

German German

Anpassungsfähigkeit (karakter) Biegsamkeit (karakter) Flexibilität (karakter, plan) Gelenkigkeit (lichaam) Geschmeidigkeit (lichaam)

French French

agilité (lichaam) aisance (lichaam) décontraction (lichaam) flexibilité (karakter, plan) légèreté (lichaam) souplesse (karakter, lichaam, plan) sveltesse (lichaam)

Italian Italian

agilità (lichaam) elasticità (karakter, plan) flessibilità (karakter, plan) flessuosità (lichaam) scioltezza (lichaam)

Spanish Spanish

agilidad (lichaam) ductilidad (karakter, plan) elasticidad (lichaam) flexibilidad (karakter, lichaam, plan) maleabilidad (karakter, plan)

Portuguese Portuguese

agilidade (lichaam) desenvoltura (lichaam) flexibilidade (karakter, plan) graça (lichaam) maleabilidade (karakter, plan)

Swedish Swedish


translation - soepelheid translate | Dutch dictionary