Dutch Dutch

octopus (weekdieren)

English English

octopus (weekdieren)

German German

Krake (weekdieren)

French French

pieuvre (weekdieren) poulpe (weekdieren)

Italian Italian

piovra (weekdieren)

Spanish Spanish

pulpo (weekdieren)

Portuguese Portuguese

polvo (weekdieren)

Swedish Swedish


translation - octopus translate | Dutch dictionary