Dutch Dutch

oceaan- (nautisch)

English English

ocean-going (nautisch)

German German

Hochsee- (nautisch)

French French

de haute mer (nautisch)

Italian Italian

alturiero (nautisch) d'alto mare (nautisch) d'altura (nautisch)

Spanish Spanish

de alta mar (nautisch)

Portuguese Portuguese

oceânico (nautisch)

Swedish Swedish

oceangående (nautisch)

translation - oceaan- translate | Dutch dictionary