Dutch Dutch

goocheltrucs uithalen (theater)

English English

do magic tricks (theater) do tricks (theater) use magic (theater)

German German

Zaubertricks vorführen (theater) zaubern (theater)

Spanish Spanish

Portuguese Portuguese

fazer mágica (theater) fazer mágicas (theater) fazer truques (theater) usar truques (theater)

Swedish Swedish

trolla (theater) utföra trollkonster (theater)

translation - goocheltrucs uithalen translate | Dutch dictionary