Dutch Dutch

boekenwurm (boeken - man, boeken - vrouw)

English English

bookworm (boeken - man, boeken - vrouw)

German German

Bücherwurm (boeken - man, boeken - vrouw)

French French

Italian Italian

topo di biblioteca (boeken - man, boeken - vrouw)

Spanish Spanish

rata de biblioteca (boeken - man, boeken - vrouw) ratón de biblioteca (boeken - man, boeken - vrouw)

Portuguese Portuguese

rata de biblioteca (boeken - man, boeken - vrouw) rato de biblioteca (boeken - man, boeken - vrouw)

Swedish Swedish


translation - boekenwurm translate | Dutch dictionary