words from intellectual training to intercommunicate

intellectual training hjärngymnastik
intellectual training tankearbete
intellectually förnuftigt
intellectually rationellt
intelligence intelligens
intelligence förstånd
intelligence skarpsinne
intelligence klokhet
intelligence vett
intelligence quotient IQ
intelligence quotient intelligenskvot
intelligent intelligent
intelligent skarpsinnig
intelligentsia intelligentsia
intelligentsia intellektuell elit
intelligibility förståelighet
intelligible begriplig
intelligible förståelig
intelligible fattbar
intemperance omåttlighet
intemperate omåttlig
intemperate överdriven
intend avse
intend ämna
intend ha för avsikt
intend to tänka
intend to ha för avsikt att
intend to ha tanke på att
intended for ämnad för
intended for bestämd
intense oförbehållsam
intense obetingad
intense djup
intense stark
intense innerlig
intense intensiv
intensification höjning
intensification ökning
intensification förhöjning
intensification förstärkning
intensifier intensifierande ord
intensify tillspetsas
intensify skärpas
intensify komma till ett avgörande
intensify förstärka
intensify stegra
intensify tända
intensify upptända
intensify höja
intensify öka
intensify förhöja
intensity intensitet
intensity grad
intensity höjd
intensity höjdpunkt
intensive care intensivavdelning
intensive care intensivvård
intent spänt uppmärksam
intent koncentrerad
intent stel
intent stirrande
intent avsikt
intention syfte
intention mål
intention mening
intentional avsiktlig
intentional överlagd
intentional övervägd
intentional beräknad
intentionally avsiktligt
intentionally med flit
intentionally överlagt
inter begrava
inter gravlägga
inter jorda
interact påverka varandra
interact stå i relation
interaction växelverkan
interactive som påverkar varandra
interactive interaktiv
interbreed korsa
intercalate inskjuta
intercalate insätta
intercalation inskjutande
intercalation infogande
intercede lägga sig ut
intercede göra förbön
intercede medla
intercept uppsnappa
intercept fånga upp
interception uppsnappande
interception uppfångande
interceptor jaktplan
intercession intervention
intercession ingripande
intercession medling
interchange utbyte
interchange trafikplats med flera plan
interchange utbyta
interchange växla
interchange byta
interchange utväxla
interchangeable utbytbar
intercom högtalaranläggning
intercom snabbtelefon
intercommunicate kommunicera
intercommunicate stå i förbindelse med varandra
intercommunicate hänga ihop

.: dictionary English Swedish from intellectual training to intercommunicate

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z