words from indirect tax to induction

indirect tax indirekt skatt
indirectness indirekt tillvägagångssätt
indiscernible omärkbar
indiscernible inte urskiljbar
indiscipline brist på disciplin
indiscreet indiskret
indiscretion indiskretion
indiscretion oklokhet
indiscretion oförsiktighet
indiscretion obetänksamhet
indiscriminate urskillningslös
indispensable nödvändig
indispensable erforderlig
indispensable oundgänglig
indisposed indisponerad
indisposed inte riktigt bra
indisposed obenägen
indisposed ovillig
indisputable obestridlig
indisputable odisputabel
indisputable oomtvistlig
indisputable oemotsäglig
indisputable säker
indisputable ovedersäglig
indisputable ovederlägglig
indissoluble oupplöslig
indissoluble olöslig
indissoluble som inte kan upplösas
indistinct vag
indistinct oklar
indistinct otydlig
indistinctly oartikulerat
indistinctly otydligt
indistinctly svagt
indistinctly vagt
indistinguishable omöjlig att särskilja
individual individuell
individual enskild
individual särskiljande
individual typisk
individual distinkt
individual karaktäristisk
individual individ
individualism individualism
individualist individualist
individualistic individualistisk
individuality individualitet
individualize individualisera
individually individuellt
indivisible odelbar
Indo-European indoeuropeisk
Indo-European indoeuropeiska språk
indocile motspänstig
indocile oregerlig
indoctrinate indoktrinera
indoctrination indoktrinering
indolence indolens
indolence slöhet
indolent slö
indolent lat
indomitable okuvlig
Indonesia Indonesien
Indonesian indonesisk
Indonesian indones
Indonesian indonesiska
indoor inomhus-
indoors inomhus
indoors inne
indorse stöda
indorse godkänna
indorse uttala sig gillande om
indorse endossera
indubitable absolut
indubitable otvivelaktig
indubitable odiskutabel
induce förmå
induce inducera
induce framkalla
inducement sporre
inducement uppmuntran
induct uppta
induct rekrytera
induct inkalla
induction framkallande
induction induktion
induction uttagning
induction rekrytering
induction inkallelse
induction värnplikt

.: dictionary English Swedish from indirect tax to induction

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z