words from in high spirits to in regard to

in high spirits godlynt
in high spirits gladlynt
in high spirits på gott humör
in high spirits upprymd
in high spirits jublande
in high spirits triumferande
in hindsight i efterhand
in hindsight när man ser tillbaka
in honor of till ära för
in itself per se
in itself i och för sig
in less than no time på ett ögonblick
in less than no time i en handvändning
in less than no time på ett litet kick
in love amorös
in love förälskad
in moderation med måtta
in most cases vanligen
in most cases mestadels
in most cases för det mesta
in motion i rörelse
in motion i gång
in motion i görningen
in my view enligt min åsikt
in need utfattig
in need nödlidande
in need behövande
in need utblottad
in no way inte alls
in no way ingalunda
in one go på en gång
in one go samtidigt
in one piece oskadd
in one piece oskadad
in one piece helskinnad
in one sense på ett sätt
in one's own handwriting personlig
in one's own handwriting egenhändigt skriven
in open air utomhus
in open air i det fria
in open air i fria luften
in order that så att
in order that
in order to för att
in our view enligt våran åsikt
in perfect harmony i fullkomlig harmoni
in perpetuity i evighet
in perpetuity för alltid
in perspective i rätt perspektiv
in perspective i perspektiv
in pieces uppdelad
in pieces indelad
in pieces isär
in pieces i bitar
in place of i stället för
in popular speech på folkspråket
in practice i praktiken
in principle i princip
in principle principiellt
in principle i grund och botten
in private bakom slutna dörrar
in private privat
in private förtroligt
in private personligt
in profile i profil
in proportion förnuftigt
in proportion resonabelt
in proportion rationellt
in proportion i proportion
in proportion to enligt
in proportion to i enlighet med
in proportion to efter
in proportion to i förhållande till
in proportion to i proportion till
in public offentligt
in public inför publik
in pursuance of vid utövandet av
in pursuance of i överensstämmelse med
in pursuit of på jakt efter
in question i fråga
in regard to beträffande
in regard to angående
in regard to om
in regard to i fråga om
in regard to med avseende på

.: dictionary English Swedish from in high spirits to in regard to

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z