words from in contrast with to in heat

in contrast with i motsats till
in contrast with till skillnad från
in deep thought tankfull
in deep thought eftertänksam
in deep thought i djupa tankar
in default of i brist på
in default of i avsaknad av
in degree grad-
in detail exakt
in detail precis
in detail i detalj
in disorder desorganiserad
in disorder oorganiserad
in distress i nöd
in distress i sjönöd
in due course med tiden
in due course i sinom tid
in due course i vederbörlig ordning
in due time efteråt
in due time senare
in due time längre fram
in due time en vacker dag
in duplicate i två exemplar
in each på varje
in effect giltig
in effect gällande
in either way i vilket fall som
in equal shares jämnt
in equal shares i lika delar
in equilibrium balanserad
in equilibrium i jämvikt
in essence i grunden
in essence i grund och botten
in essence i själva verket
in every direction i alla riktningar
in every direction åt alla håll
in exchange i gengäld
in expectation i förväntan
in fact i sanning
in fact faktiskt
in fashion modern
in fashion moderiktig
in fashion på modet
in favor för
in favor of till förmån för
in former days förr
in former days förr i tiden
in front framför
in front fram
in front framme
in front framtill
in full i sin helhet
in full oavkortad
in furtherance of i befrämjande av
in general i stort sett
in general på det hela taget
in general i allmänhet
in general i största allmänhet
in general generellt
in glow glödande
in good faith bona fide
in good faith i god tro
in good health frisk
in good health sund
in good health välmående
in good order i perfekt ordning
in good order i god ordning
in good spirits godlynt
in good spirits gladlynt
in good spirits på gott humör
in half itu
in half i två delar
in half a shake i en handvändning
in half a shake i en blink
in half a shake innan man vet ordet av
in harmony i harmoni
in heat brunstig

.: dictionary English Swedish from in contrast with to in heat

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z