words from culottes to curative

culottes gonna-pantalone
culpability colpevolezza
culpability colpa
culpable colpevole
culpable colposo
culprit autore
culprit autrice
cult culto
cultivate coltivare
cultivate lavorare
cultivated istruito
cultivated colto
cultivated coltivato
cultivated sfruttato
cultivated lavorato
cultivated raffinato
cultivating attività agricola
cultivation coltivazione
cultivator coltivatore
cultivator coltivatrice
cultural culturale
culture coltura
culture civiltà
culture cultura
cultured pearl perla coltivata
culvert canale sotterraneo
cumbersome ingombrante
cumbersome scomodo
cumin cumino
cummerbund fascia
cumulate accumularsi
cumulate ammucchiarsi
cumulate ammassarsi
cumulate accumulare
cumulate ammassare
cumulated accumulato
cumulated ammucchiato
cumulated ammassato
cumulated raccolto
cumulative crescente
cumulative cumulativo
cumulus cumulo
cuneiform cuneiforme
cuneiform script scrittura cuneiforme
cunning astuto
cunning accorto
cunning furbo
cunning scaltro
cunning abile
cunning astuzia
cunning furberia
cunning scaltrezza
cunning furbizia
cunning thief ladro astuto
cunning thief ladro scaltro
cunning thief ladra astuta
cunning thief ladra scaltra
cup tazza
cup coppa
cup of tea tazza di tè
cup-shaped a forma di tazza
cup-shaped concavo
cup-shaped curvo
cup-shaped incurvato
cupboard credenza
cupboard dispensa
cupboard buffet
Cupid cupido
cupidity avarizia
cupidity avidità
cupidity cupidigia
cupola cupola
cupric cuprico
cur cane bastardo
curable curabile
curable sanabile
curable guaribile
curare curaro
curate curato
curate cappellano
curative medicinale
curative curativo

.: dictionary English Italian from culottes to curative

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z