sich schmiegen an has 17 translations in 8 languages

translations of sich schmiegen an

DE EN English 3 translations
DE ES Spanish 3 translations
DE FR French 2 translations
DE IT Italian 2 translations
DE PT Portuguese 2 translations
DE NL Dutch 2 translations
DE SV Swedish 2 translations
DE PL Polish 1 translation