sich schmiegen an has 16 translations in 7 languages

translations of sich schmiegen an

DE EN English 3 translations
DE ES Spanish 3 translations
DE FR French 2 translations
DE IT Italian 2 translations
DE PT Portuguese 2 translations
DE NL Dutch 2 translations
DE SV Swedish 2 translations